O firmie

Dane spółki:
NAZWA: LW Development Leszek Paczyński Sp. z o. o. S.K.A.
SIEDZIBA: 00-660 Warszawa
                    ul. Lwowska 7/7
KRS: 0000250411
REGON: 140428175
NIP: 701-001-20-08
www.lwdevelopment.pl

Informacja o rejestracji:
Założyciel firmy, Leszek Paczyński, pracował przez wiele lat jako dyrektor marketingu oraz dyrektor sprzedaży w takich międzynarodowych firmach takich jak Unilever, Schwarzkopf, Henkel oraz Telekomunikacja Polska S.A.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000250411.

Informacja o kapitałach własnych: Kapitał zakładowy: 827 150 zł